Lisování plastů

Technologie vstřikování

Technologie vstřikování patří mezi nejrozšířenější technologie zpracovaní polymerních materiálů pro plastové výrobky. Hlavní fází vstřikovacího procesu je doprava roztaveného polymeru do formy, kde polymer tuhne a získává tvar požadovaného výrobku. Vstřikování probíhá za neizotermních podmínek, kdy dochází k procesu tuhnutí taveniny ovlivněným souborem reologických vlastností polymerů.

Na vstřikování plastů má mnoho vlivů jako jakost obráběných ploch vstřikovací formy, které přicházejí do styku s polymerní taveninou a technologických parametrů (velikost vtoku, vstřikovacího tlaku a rychlosti vstřikování) na tokové odpory charakterizované délkou zatečení v definovaném kanálu.

Vstřikování plastů představuje způsob zpracování polymerů, které vyžaduje vstřiknutí taveniny do dutiny formy velmi vysokou rychlostí. Technologie vstřikování zabezpečuje výrobu vysoce kvalitních a přesných výrobků. Samotný vstřikovací cyklus je poměrně krátký a celý proces může být vysoce automatizovaný. V případě plnění dutiny formy přes studené vtoky při vstřikování termoplastů mohou být tyto vtoky recyklovány a opětovně přidány zpět k následnému zpracování.

Vstřikováním nebo také lisováním plastů se označuje takový způsob tváření polymerních materiálů, při kterém se plastifikovaný materiál plní vysokou rychlostí (vstřikuje) do uzavřené dutiny temperované formy. Umožňuje ekonomicky produkovat kvalitní a dostatečně přesné výrobky (výstřiky) ze širokého výběru plastů. Vstřikování má několik dalších výhod. Například pečlivé navržení formy může eliminovat další opracování. Vtokové zbytky lze v případě termoplastů rozdrtit a znovu zpracovat, čímž se ztráty polymeru zmenšují na minimum. Vstřikovací cyklus je relativně rychlý a lze jej dalekosáhle automatizovat. V zájmu získání výstřiku s dobrými fyzikálními vlastnostmi a dobrým povrchem se plnění formy musí řídit tak, aby tavenina nevtékala do formy volným paprskem, ale aby materiál vtékal do formy postupně.

 

Při tomto způsobu laminárního plnění vzniká plastické jádro, které umožňuje stlačení taveniny ve formě a dotlačování. Pro většinu výstřiků se volí konstantní vstřikovací rychlost danou rychlostí axiálního posunu šneku. Při zaplňování dutiny formy nedochází ke skluzu taveniny po stěně, ale dochází k „valení“ taveniny. Tento laminární tok je taky označován jako „fontánový tok“.

Vysoká jakost povrchu dutiny formy

Při zpracování polymerních materiálů vstřikováním je nutné, aby materiál v podobě taveniny dostatečné zatekl a zcela vyplnil dutinu formy. Důležitým faktorem ovlivňujícím zatékavost materiálu ve formě je jakost obrobeného povrchu vyjadřovaná nedokonalostí povrchu. V dutině formy se tato jakost povrchu podílí jak na tokových vlastnostech, tak i na vzhledu povrchu výstřiku. V rozvodných kanálech má vliv především na tokové vlastnosti taveniny. Z tohoto lze předpokládat, že nároky na jakost povrchu jsou vysoké a je nutné používat technologie obrábění, které jsou schopny dosáhnout vysoké jakosti povrchu. Mezi tyto technologie patří především broušení, leštění, lapování, honování a superfinišování. Tyto metody jsou však poměrně drahé a časově náročné.

Firmy zabývající se lisováním plastů

Firma KP – KOPRO s.r.o. se zabývá lisováním plastů již od roku 2000. V oblasti výroby plastových výrobků poskytuje kompletní služby od návrhu, zpracování projektu, výroby nástrojů vstřikovacích forem až po lisování samotných výrobků.